P Holiey Tour

การทำหนังสือเดินทาง


ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

1. รับบัตรคิว (บริเวณจุดรับคำร้อง)
2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
    ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูล 
3. เมื่ีอถึงคิวรับบริการ
     -  ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือซ้ายและขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )
     -  แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์
4. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท + (ค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์)  รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม
  • หาก ยื่นที่กรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการ (ไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง)
  • หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5-7 วันทำการ
  • กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ร้อง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 2 สัปดาห์ทำการ
  • กรณีไม่สามารถมารับเล่มด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน โดยกรอกแบบฟอร์มมอบอำนาจในใบรับเล่ม พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

หน่วยบริการหนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ     แผนที่  
 ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   
โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา    แผนที่ 
(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49001-49012


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์     แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ 02 136 3800-1 โทรสาร  02 136 3803
 


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า   แผนที่ 
ที่ อยู่ ชั้น 5 อาคารเทสโก้โลตัส เลขที่ 3 ถนนบรมราชชนนี 11 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700                                            
โทรศัพท์ 0-2433-0280-87   และ 093 0105247
โทรสาร 0-2433-2554 

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ    แผนที่
(รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)

ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.

โทรศัพท์ 0-2245-9439 0-2245-1042  โทรสาร 0-2245-9438


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่    แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6  โทรสาร 0-5389-1534


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย    แผนที่
ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374

     
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
  
  แผนที่
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
 
โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์    แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454  โทรสาร056-233-452

  
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
   
  แผนที่
ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810


      
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
    แผนที่ 
ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441


     
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
    แผนที่
ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045-344581-2 โทรสาร 045-344646

E-mail : [email protected]     

http://www.facebook.com/ubonpassport


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา   แผนที่
ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000  
โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี    แผนที่
ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  
โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี     แผนที่
ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3  โทรสาร 077-274941สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต   แผนที่
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา     แผนที่  
 ที่อยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000 
 โทรศัพท์ 074-326508-10  โทรสาร 074-326511สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา   แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 
โทรสาร 073-274-527

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา    แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิืว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 
เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437