P Holiey Tour

วิธีการดูวันหมดอายุของขนมฮ่องกง


 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ 
 วิธีการดูวันหมดอายุของขนมฮ่องกง 

 
กฎระเบียบด้าน Labelling ในฮ่องกง ภายใต้ Schedule 3 ของ The Food and Drugs (Composition and Labelling)
ในส่วนของ The Date of Best before มีรายละเอียดดังนี้
  • ต้องระบุ Best Before บนฉลาก โดยต้องเป็นรูปแบบ DD/MM/YY และต้องระบุภาษาจีน
        此日期前最佳 : 日 月 年 ควบคู่ไปด้วยเสมอ

  • แม้ว่าบางสินค้าจะมีอายุ Shelf life ที่ค่อนข้างนาน แต่ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ก็ต้องระบุ Best Before บนฉลากเสมอ โดยผู้ประกอบการฮ่องกงแนะนำว่า หากสินค้าเป็นสินค้าเน่าเสียง่ายก็ต้องระบุตามจริง แต่หากสินค้ามีอายุ Shelf life ยาวนาน (เช่น น้ำปลา) ก็ควรระบุเวลา Best before ประมาณ 2 ปีหลังวันผลิต เนื่องจากหากระบุนานกว่านั้น เจ้าหน้าที่ของฮ่องกงจะต้องตรวจสอบสินค้าใหม่ ซึ่งจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและการเสียเวลา​

  • ฉลากสินค้าต้องใช้คำว่า Best before และจะไม่ใช้คำว่า Expiry Date โดยข้อมูล Best before ต้องใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาจีนเท่านั้น

 

ภาพตัวอย่าง


Source: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ (DITP)

 MY CENTER by P.HOLIDAY 
 ครบเครื่อง เรื่องฮ่องกง 4 ดาว