P Holiey Tour

ค่าจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ

หลักการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

ประเภท รถยนต์
1.บุคคลทั่วไป
- อาคารจอดรถอาคาร 1,2,3,4 และลานจอดรถข้างอาคาร **ติดกับอาคารผู้โดยสาร


อัตราค่าจอดรถยนต์ ณ อาคารจอดรถ 1,2,3,4 และลานจอดรถข้างอาคาร

**หมายเหตุ
- เศษของ ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง
- จอดเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่


อัตราค่าจอดรถยนต์ ณ ลานจอดระยะยาว Longterm Parking  **ตากแดดตรงข้ามครัวการบินไทย
           
       1 ชม. = 20 บาท
                  2 ชม. = 40 บาท 
                  3 ชม. = 60 บาท
                  4 ชม. = 80 บาท 
                  5 ชม. = 100 บาท 
                  6 ชม. = 120 บาท 
          7 - 24 ชม. = เหมาจ่าย 140 บาท

**หมายเหตุ
- เศษของ ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง
- จอดเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่
 


ประเภท รถจักรยานยนต์
1.บุคคลทั่วไป
- ลานจอดระยะยาว Longterm Parking

อัตราค่าจอดรถจักรยานยนต์ ณ ลานจอดระยะยาว Longterm Parking **ตากแดดข้าง ๆ อาคารจอดรถยนต์ 
               
  1 ชม. = 10 บาท 
                 2 ชม. = 20 บาท
                 3 ชม. = 30 บาท 
                 4 ชม. = 40 บาท 
                 5 ชม. = 50 บาท 
                 6 ชม. = 60 บาท 
         7 - 24 ชม. = เหมาจ่าย 70 บาท 


**หมายเหตุ 
- เศษของ ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง
- จอดเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่


 ประเภท รถโดยสารขนาดใหญ่  
1.บุคคลทั่วไป
- ลานจอดระยะยาว Longterm Parking
- ศูนย์ขนส่งสาธารณะ


อัตราค่าจอดรถโดยสารขนาดใหญ่  ณ ลานจอดระยะยาว Longterm Parking  **ตากแดดตรงข้ามครัวการบินไทย
                  
1 ชม. = 30 บาท 
                  2 ชม. = 60 บาท 
                  3 ชม. = 90 บาท 
                  4 ชม. = 120 บาท 
                  5 ชม. = 150 บาท 
                  6 ชม. = 180 บาท 
          7 - 24 ชม. = เหมาจ่าย 210 บาท

**หมายเหตุ
- เศษของ ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง
- จอดเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่ 


อัตราค่าจอดรถโดยสารขนาดใหญ่   ณ ศูนย์ขนส่งสาธารณะ 
                1 ชม. = 30 บาท 
                2 ชม. = 60 บาท 
                3 ชม. = 90 บาท 
                4 ชม. = 120 บาท 
                5 ชม. = 150 บาท
                6 ชม. = 180 บาท
         7 - 24 ชม. = เหมาจ่าย 210 บาท


**หมายเหตุ
- เศษของ ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง
- จอดเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่